Bentinckgarage
Zoeken naar:

DISCLAIMER

Opmerking

Bepaalde informatie op deze website kan onjuist zijn door product wijzigingen die werden aangebracht sedert het publiceren. Sommige beschreven of afgebeelde accessoires kunnen slechts in sommige landen of alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. Gelieve voor elke bestelling uw dealer naar de meest recente informatie te vragen. De Bentinck Garage behoudt zich het recht voor prijzen, kleuren, materialen, uitrustingen of technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen garanties noch vertegenwoordigingen

De informatie op deze website wordt op “as is”-basis voorzien. De Bentinck garage kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige direct, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma’s of andere gegevens op een systeem voor informatieverwerking of dergelijke, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

De Bentinck garage geeft geen garanties noch vertegenwoordelijkheid omtrent enige andere website waarnaar u via deze website wordt gelinked. Dit is louter bedoeld om het u makkelijk te maken en betekent niet dat de Bentinck garage de inhoud of het gebruik van een dergelijke website goedkeurt noch enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan aanvaardt. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en ervoor zorgen dat wat u ook gebruikt, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze websites kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Informatie op de website kan verwijzingen bevatten naar producten, diensten e.d. van uw dealer die in uw land niet beschikbaar zijn.

De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan wijziging, specifieke vereisten of beschikbaarheid en niet impliceert dat uw dealer dergelijke producten, diensten enz. in uw land beschikbaar zal stellen. Uw lokale dealer geeft u graag alle info omtrent de producten, diensten, enz. die beschikbaar zijn.

Commentaar, vragen of suggesties?

Merk op dat ongevraagde suggesties, ideeën of andere informatie als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en dat hierop geen eigendomsrechten kunnen worden geclaimd. Met het bezorgen van informatie of materiaal verleent u de Bentinck garage een onbeperkt en on herroepbaar recht toe om die informatie of materialen te gebruiken, te reproduceren, te tonen, op te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verdelen, en stemt u er tevens mee in dat de Bentinck garage alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons meedeelt mag gebruiken voor alle doeleinden.